Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden We Are The Night Producties

Artikel 1: Definities en toepassing
1.1: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die aan We are the night opdraagt werkzaamheden te verrichten;
b) We are the night: de rechtspersoon Wilco Jung. geregistreerd bij de KvK met het nummer: 30186708 tevens handelend onder de handelsnamen Superfeesten en E-combine, c.q. de aan haar gelieerde onderneming, die de opdracht van de opdrachtgever aanvaardt en uitvoert of laat uitvoeren;
c) opdracht: de overeenkomst waarbij We are the night zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij de opdrachtgever zich jegens We are the night verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;
d) ontwerp:
– het format
– het concept
– de synopsis
– het scenario
– het storyboard
– het draaiboek
– het navigatiemodel en al hetgeen dat ten grondslag ligt aan en onderdeel vormt van een te
vervaardigen of te bewerken audiovisueel of multimediaal werk;
e) productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel of multimediaal werk;
f) audiovisueel werk: een reeks bewegende beelden dan wel een reeks opeenvolgende en onderling samenhangende beelden, al dan niet voorzien van geluid en/of digitale componenten en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd;
g) multimediaal werk: werk dat is samengesteld uit meer dan een mediaformaat, zoals tekst, geluid, video, fotografie, grafische afbeeldingen, als dan niet met gebruikmaking van software en programmeer scripts met of zonder interactiviteit.
h) software: computerprogramma’s in gelijk welke vorm, met inbegrip van het desbetreffende voorbereidende ontwerpmateriaal dat tot het vervaardigen van een programma leidt, omvattende zowel de broncodes (een verzameling algoritmes die gecombineerd resulteren in een objectcode) als de objectcodes (een binaire reeks ‘nullen en enen’ die een computer sturen). De door of ten behoeve van We are the night in het kader van de tenuitvoerlegging van de opdracht ontworpen software wordt aangeduid als “maatwerk software” en de door We are the night onder licentie van derden bij de tenuitvoerlegging van de opdracht gebruikte software wordt aangeduid als “standaard software”.
i) reservekopie: een stoffelijk voorwerp waarop een (interactief) audiovisueel werk of software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van (en volstrekt identiek aan) het oorspronkelijk exemplaar van het (interactief) audiovisueel werk of de software in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging, c.q. ter voorkoming van het verloren gaan daarvan.
j) overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en We are the night overeengekomen verbintenis tot het verstrekken c.q. aanvaarden van een opdracht, waarin specifieke afspraken ter zake artistiek inhoudelijke, technische en financiële condities zijn vastgelegd.

1.2: We are the night adviseert, ontwerpt en vervaardigt o.a. video- en televisieproducties, bedrijfsfilms en websites, hierna te noemen (interactieve) audiovisuele werk(en) c.q. software. Indien
en voor zover van toepassing legt We are the night deze werken vast of op diverse soorten beeld- en/of geluiddragers, waaronder doch niet beperkt tot mediatapes, cd-rom, dvd. Multimediaal werk kan worden gepubliceerd op het World Wide Web (www), inter- extra- en intranetten, analoge en digitale medianetwerken, zoals kabel-, satelliet-, CAI-, en ethermnet netwerken.

1.3: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door We are the night gedane aanbiedingen, door We are the night verrichte werkzaamheden en/of door We are the night (mondeling of schriftelijk) aangegane overeenkomsten.

1.4: Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5: Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgever en We are the night in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Totstandkoming opdracht en aanvang productie
2: De opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door We are the night . De specifieke condities van de opdracht worden vastgelegd in een separate (productie-)overeenkomst of opdrachtbevestiging. Eerst na ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekend en geretourneerd exemplaar wordt de productie aangevangen.

Artikel 3: Uitvoering
3.1: We are the night zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

3.2: Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartoe niet leent en partijen anders schriftelijk overeenkomen, kunnen de werkzaamheden van We are the night ter uitvoering van de opdracht de volgende fasen bevatten:
a) het maken van een ontwerp;
b) in geval van een multimediaal werk, het maken van de digitale componenten en de software om de digitale componenten te doen samenvoegen in de objectcode van het audiovisueel werk;
c) het maken van het audiovisueel werk in answerprint of on-line montage met geluidsnabewerking, of in het geval van een multimediaal werk, het maken van het audiovisueel werk op magnetische of optische dragers;
d) verveelvoudiging van het audiovisueel werk in de oplage, indien en voor zover overeengekomen, en/of distributie aan de door de opdrachtgever gewenste adressen op een al dan niet gesloten netwerk.

3.3: Na afloop van elk der fasen zal We are the night schriftelijk en/of audiovisueel aan de opdrachtgever rapporteren. Elke fase eindigt en een volgende fase vangt aan door goedkeuring door de opdrachtgever van de rapportage. Goedkeuring wordt geacht verleend te zijn indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na schriftelijke uitnodiging daartoe niet schriftelijk te kennen geeft welke wijzigingen hij met inachtname van artikel 3 lid 6 in het, in de betreffende fase, gemaakte wenst te zien aangebracht. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen wordt andermaal gerapporteerd en om goedkeuring verzocht.

3.4: Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. We are the night is niet gebonden aan (opleverings)termijnen, indien deze door onvoorziene omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van enige termijnen zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en 9.

3.5: Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever producent schriftelijk in gebreke te stellen.

3.6: Tenzij anders overeengekomen, geschiedt oplevering doordat We are the night de opdrachtgever schriftelijk in kennis stelt het vertoninggerede audiovisueel werk in answerprint, on- line montage met geluidsnabewerking of op de overeengekomen digitale drager voor vertoning beschikbaar te houden met het verzoek het audiovisueel werk goed te keuren.

3.7: De opdrachtgever kan slechts wijziging op wezenlijke punten van het ter goedkeuring aangebodene verlangen, indien de uit deze wijzigingen voortvloeiende kosten volledig door de opdrachtgever bij vooruitbetaling zullen worden voldaan, tenzij We are the night aantoonbaar op essentiële punten is afgeweken van de daaraan direct voorafgaande goedgekeurde of vastgestelde fase. Het alsdan gewijzigde zal op een nader overeen te komen tijdstip conform deze voorwaarden ter goedkeuring worden aangeboden.

3.8: We are the night draagt zorg voor het verkrijgen van de eventueel vereiste toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging – maar niet bewerking of wijziging – van het audiovisueel werk voor het overeengekomen verspreidingsgebied van alle bij de productie of het ontwerp betrokken, door We are the night tot medewerking aangezochte (acteurs en) auteursrechthebbenden. Mechanische reproductierechten ter zake van de in de productie vastgelegde muziek en de uitvoering daarvan door de betrokken artiesten, zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd en komt te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

3.9: We are the night zal voor zijn rekening en op de voor producenten gebruikelijke voorwaarden het
materiaal en de productiekosten tegen de gebruikelijke risico’s verzekeren en voorts zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren voor een termijn, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum. Op verzoek van de opdrachtgever kan We are the night nadere verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever sluiten. We are the night zal op
eerste verzoek van de opdrachtgever deze een gewaarmerkt afschrift van de betreffende polissen of ander bewijsmateriaal doen toekomen.

3.10: De opdrachtgever verplicht zich bij oplevering van het goedgekeurde werk door We are the night , twee reservekopieën af te nemen (tegen een nader te bepalen prijs) en deze adequaat te archiveren.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidsstelling
4.1: Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).
We are the night is gerechtigd om de kosten van de ontwikkeling van de maatwerksoftware of de licentievergoedingen, die door We are the night aan de rechthebbenden zijn betaald voor het gebruik van de standaard software, in het kader van de tenuitvoerlegging van de opdracht en de productie van een multimediaal werk, separaat aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2: Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door het zich voordoen van door We are the night onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend bedoeld kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot dergelijke kostenstijgingen worden in elk geval gerekend:
a) tussentijdse door enige overheid opgelegde kostprijsverhogende maatregelen;
b) tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productiemateriaal, huren en dergelijke;
c) vertraging of andere belemmeringen, ontstaan door het in verzuim raken en/of blijven van de opdrachtgever.

Wettelijke heffingen welke (respectievelijk hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van de opdracht, komen voor rekening respectievelijk ten bate van de opdrachtgever.

4.3: Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur. Extra kosten voor betalingsverkeer, zoals betalingsprovisies en toeslagen voor telefonische of internationale betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.4: Tenzij het in een Service Level Agreement anders is vastgelegd, zijn de standaard betalingscondities als volgt::
a) Bij alle opdrachten kleiner dan € 2.500,- , die binnen 14 werkdagen kunnen worden afgerond, volgt direct na oplevering een factuur voor het totaal van de gemaakte directe kosten en uren.
b) Bij alle opdrachten kleiner dan € 2.500,- , met een productieperiode langer dan 14 werkdagen , volgt na 2 weken een factuur voor het totaal van de gemaakte directe kosten en uren. Vervolgens worden per week de gemaakte directe kosten en uren gefactureerd.
c) Bij alle opdrachten groter € 2.500,- , wordt 50% van het totaal der ingeschatte directe kosten en uren, direct bij opdracht gefactureerd. Vervolgens worden per week of per productiefase de gemaakte directe kosten en uren gefactureerd.
d) Indien er wordt gewerkt met inkooporders en de eindafrekening is hoger dan de gegeven inkooporder, dan dient de opdrachtgever tijdig voor het meerwerk een nieuwe inkooporder aan te leveren.

4.5: Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de rente verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijk rente, vermeerderd met 2%, met een minimum van 1% per maand, waarbij een deel van een maand te gelden heeft als een maand. Indien een opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien We are the night evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

4.6: Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan We are the night nadere genoegzame zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien de opdrachtgever na een daartoe door We are the night gestelde redelijke termijn weigerachtig blijft genoegzame zekerheid te verschaffen, geldt dit als een tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen en als voldoende grond om de overeenkomst op de in artikel 12, lid 2 omschreven wijze te ontbinden.

Artikel 5: Geheimhouding
5.1: Iedere partij zal het haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie – ontwerpen en offertes van We are the night hieronder begrepen – geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden, alsmede maar niet uitsluitend door het opleggen aan haar werknemers van een gelijke verplichting.

5.2: Indien partijen bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden, zullen zij deze derden een gelijke geheimhoudingsverplichting opleggen.

5.3: Zonder nadere schriftelijk toestemming van de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1, zal We are the night gerechtigd zijn tot het gebruik van het audiovisueel werk ten behoeve van zijn eigen promotie of publiciteit.

Artikel 6: Medewerking van de opdrachtgever
6.1: Vanwege de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever We are the night steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen.

6.2: Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

6.3: Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers van We are the night staan als gevolg van een doen of nalaten van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft We are the night het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en conform het bepaalde in artikel 4, lid 2 sub c) het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7: Eigendom en eigendomsvoorbehoud
7.1: Het door We are the night opgenomen beeld- en geluidsmateriaal inclusief masters en, waar toepasselijk de door We are the night geformatteerde magnetische dragers en netwerken met daarop vastgelegd de object- en broncodes van de afzonderlijke digitale componenten blijven, ongeacht of dit in het werk verwerkt is, eigendom en onder berusting van We are the night .

7.2: Elke verlening van gebruiksrechten of overdracht van rechten uit hoofde van deze overeenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bedragen:
– die de tegenprestatie vormen van door We are the night aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of
– die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van een of meerdere van de verplichtingen onder deze overeenkomst door de opdrachtgever, volledig aan We are the night zijn voldaan.

Artikel 8: Overmacht
8.1: Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2: Tijdens overmacht worden de verplichtingen van We are the night opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door We are the night niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

8.3: Indien We are the night bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van We are the night
9.1: We are the night is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan We are the night zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.2: Iedere aansprakelijkheid van We are the night voor enige ander vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst. We are the night is voorts in geen geval aansprakelijk voor de vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens (tenzij gedekt door een verzekering als bedoeld in artikel 3.11), schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen zijdens de opdrachtgever of schade wegens door We are the night gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

9.3: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van de opdrachtgever is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij We are the night heeft gemeld. Enige verplichting tot schadevergoeding van We are the night zal zijn beperkt tot vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade tot een maximum van de overeengekomen vergoeding voor de vervaardiging van het (interactief) audiovisueel werk.

Artikel 10: Vrijwaringen
10.1: We are the night vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun auteursrechten als gevolg van de productie van het betrokken (interactief) audiovisueel werk, met dien verstande dat ten aanzien van auteursrechten van muziek We are the night de opdrachtgever slechts vrijwaart voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie.

10.2: De opdrachtgever vrijwaart We are the night voor aanspraken van derden, voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden wegens het gebruik van afbeeldingen, fotografie, grafics en videofragmenten die door de opdrachtgever zijn aangeleverd alsmede gevallen waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etc., waarvan We are the night het schade veroorzakend of inbreukmakend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

10.3: De opdrachtgever vrijwaart We are the night voor aanspraken van derden, daaronder begrepen maar niet uitsluitend bedoeld werknemers of relaties en cliënten van de opdrachtgever, maar waarvan uitgesloten de door We are the night aangezochte acteurs, wier beeltenis, stemgeluid en/of (algeheel) voorkomen op enig moment in het (interactief) audiovisueel werk voorkomen. De opdrachtgever staat er voorin, waar toepasselijk, dat al haar werknemers, relaties en cliënten toestemming tot een dergelijk gebruik van hun beeltenis, stemgeluid en/of (algeheel) voorkomen hebben gegeven, voorafgaand aan de oplevering van het (interactief) audiovisueel werk.

Artikel 11: Auteursrechten
11.1: Het auteursrecht op werken- ontwerpen, multimediale en audiovisuele werken, al dan niet interactief en digitaal hieronder begrepen- komt toe aan en blijft bij We are the night of diens licentiegevers. Indien en voor zover toepasselijk zal het auteursrecht op de maatwerksoftware bij We are the night berusten. We are the night zal nooit kunnen worden verplicht tot afgifte van of het (doen) verlengen van inzage in de objectcodes van de standaard software, indien en voor zover dit in strijd zou kunnen zijn met de voorwaarden van de licentie waaronder We are the night die software heeft gebruikt ten behoeve van het (interactief) audiovisueel werk. Bron- en objectcodes voor de maatwerksoftware en het audiovisueel werk als geheel zijn onderworpen aan het auteursrecht van We are the night en blijven onder berusting van We are the night of een daartoe door We are the night aangewezen derde. Slechts indien en voor zover noodzakelijk voor een substantiële updating van de objectcode van het (interactief) audiovisueel werk of bepaalde digitale componenten daarvan, is de opdrachtgever of een daartoe door de opdrachtgever gemachtigde derde, gerechtigd tot eenmalig gebruik van een kopie van de broncode van het audiovisueel werk of de betrokken digitale component, onder toezicht van We are the night en met inachtneming van de nadere door We are the night te formuleren voorwaarden; de magnetische en/of optische drager houdende de kopie van de betrokken broncode blijft eigendom van We are the night en zal niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld worden.

11.2: We are the night mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de aftiteling van het multimediaal en/of audiovisueel werk. Tevens is We are the night gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en/of het werk. De opdrachtgever, zal indien We are the night zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het ©- symbool met de toepasselijke handelsnaam van We are the night en het jaar en de plaats van de eerste openbaarmaking.

11.3: Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de (interactieve) audiovisuele werken, software of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van software.

11.4: Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We are the night en/of diens licentiegever de door We are the night aan de opdrachtgever geleverde werken- ontwerpen en/of (interactieve) audiovisuele werken hieronder begrepen- al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

11.5 Ook indien is overeengekomen dat We are the night bij oplevering een sublicentie tot gebruik van montagesoftware heeft meegeleverd, is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We are the night de door We are the night geleverde ontwerpen en/of multimediale en/of audiovisuele werken te wijzigen, monteren, verkorten of anderszins te bewerken.

11.6: Op het moment dat de opdrachtgever alle betalingsverplichtingen jegens We are the night uit hoofde van de overeenkomst volledig is nagekomen zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, verkrijgt hij daarmee de exclusieve licentie tot gebruik van de objectcode van het audiovisueel werk als geheel indien het een multimediaal werk betreft, en in andere gevallen het uitsluitende recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het integrale audiovisueel werk, voor het verspreidingsgebied conform het gebruik als omschreven in de overeenkomst, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Indien over het gebruik niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik.

11.7: In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens begrepen de vergoeding voor het in de overeenkomst vastgelegde gebruik van het audiovisueel werk met betrekking tot het verspreidingsgebied. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisueel werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

11.8: De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van We are the night door We are the night aan de opdrachtgever gepresenteerde (programma)voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken of delen daarvan, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen, noch aan derden opdracht verlenen het door We are the night gepresenteerd (ontwerp)materiaal te bewerken en/of te (doen) voltooien.

Artikel 12: Herroeping en tussentijdse beëindiging
12.1: Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is We are the night gerechtigd tot een schadeloosstelling op basis van de volgende elementen.
a) alle door We are the night tot het tijdstip van de herroeping gemaakte out-of pocketkosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde “cancellation fees” van gecontracteerde zelfstandigen en/of freelancers, waaronder begrepen maar niet uitsluitend bedoeld acteurs,
b) alle door We are the night tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het gebruikelijke tarief,
c) een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.,
d) gederfde winst, ter hoogte van 50% van het productie bedrag bij 7 dagen voor productie. Binnen dag 6 en dag 3 wordt 75 % van het totale productie bedrag in rekening gebracht. Binnen 2 dagen voor productie wordt 100% van het totale productie bedrag in rekening gebracht.
e) een door We are the night nader op te maken bedrag in geval van leegloop van creatief en technisch personeel.

12.2: De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding vanwege toerekenbare tekortkoming en in het geval de gevolgen van die tekortkoming kunnen worden hersteld, zulks uitsluitend indien de andere partij, binnen 14 dagen na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, haar verzuim in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst niet heeft hersteld. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij, rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

12.3: Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door We are the night nog niet is uitgevoerd. Kosten en uren die We are the night vóór de ontbinding heeft gemaakt in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.4: In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen;
a) indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
b) indien aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend; of
c) indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

Artikel 13: Slotbepalingen
13.1: De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en We are the night is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.